IAZ RAMO

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden van Iaz Ramo zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Iaz Ramo. Door te bestellen geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 1.2 Er kan van deze voorwaarden enkel schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling

2.1 De overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat je je bestelling plaatst door te klikken op ‘bestelling plaatsen’ op het bestelformulier (het laatste formulier dat je invult tijdens het bestelproces, waar de productbeschrijving en het factuuradres in staan vermeld). IAZ RAMO verwerkt je bestelling nadat je deze bij ons hebt geplaatst door middel van het invullen van het bestelformulier in de webshop.
2.2 Als je bestelling vervolgens is bevestigd ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres. Indien je geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch bij ons ontvangen en zal deze worden verwerkt.
2.3 Op onze webshop vindt je originele afbeeldingen van de producten. Al deze afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor IAZ RAMO.
2.4 De prijzen op de webshop zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. IAZ RAMO heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment dat zij op de website zijn geplaatst. Deze aanpassingen zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.
2.5 IAZ RAMO mag een bestelling weigeren en/of de overeenkomst ontbinden, indien er goede redenen zijn die het aannemelijk maken dat je niet in staat bent om aan je verplichtingen te voldoen. In zo’n situatie laat IAZ RAMO dit binnen een periode van 14 dagen na de bestelling aan je weten.

Artikel 3 | Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen op onze webshop zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. IAZ RAMO kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing ging.
3.2 De prijzen in de webshop zijn inclusief 21% BTW.
3.3 Kortingscodes die je via IAZ RAMO hebt ontvangen kunnen te allen tijde door IAZ RAMO op inactief worden gezet.

Artikel 4 | Verzendkosten

4.1 IAZ RAMO rekent 4,95 euro verzendkosten binnen Nederland. Is je bestelling hoger dan 100 euro, dan betaal je geen verzendkosten!

Artikel 5 | Levering

5.1 Bij IAZ RAMO streven we ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 4 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de bestelling tijdelijk niet op voorraad is of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan ontvang je binnen 48 uur (zegge: achtenveertig) nadat je je bestelling hebt geplaatst bericht. In dat geval heb je het recht om je de bestelling kosteloos te annuleren.
5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien IAZ RAMO gegevens van je nodig heeft om je bestelling uit te voeren, dan gaat de uitvoeringstermijn niet eerder van start dan nadat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.
5.4 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor je eigen rekening.

Artikel 6 | Verzending & Transport

6.1 Tijdens het transport van je bestelling zal IAZ RAMO het risico op zich dragen in het geval van schade, diefstal of verlies. Zodra je bestelling bij jou is afgeleverd, gaat het risico op jou over.
6.2 IAZ RAMO verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van PostNL. Het pakket of de pakketten moeten persoonlijk in ontvangst worden genomen, waarna er bij overhandiging een handtekening voor ontvangst zal moeten worden gegeven.
6.3 De bezorger van PostN laat een kennisgeving achter wanneer je niet thuis bent. Op de kennisgeving staat een ‘Niet Thuis’ code. Door in te loggen op www.postnl.nl/ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De exacte instructies staan op het briefje en op de website van PostNL.

Artikel 7 | Betalen en Betaalmogelijkheden

7.1 Bij IAZ RAMO kun je kiezen uit 3 manieren van betalen: iDeal, Paypal en Mister Cash.
7.2 Betalingen met PayPal, iDEAL of Mister Cash verlopen via beveiligde verbindingen.

Artikel 8 | Zichttermijn

8.1 IAZ RAMO wilt graag dat alle klanten tevreden zijn over hun aankopen in de webshop. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop kun je na ontvangst van je bestelling deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen terugsturen naar: IAZ RAMO, Dambruggestraat 5a, 2060 Antwerpen, België . Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Om dit te doen dien je IAZ RAMO binnen 14 werkdagen per e-mail info@Iaz Ramo.nl op de hoogte te stellen, waarna je het retourformulier invult. Het retourformulier stuur je samen met de door jouw bestelde artikelen naar IAZ RAMO op.
8.2 De kosten van terugzending zijn voor jouw rekening.
8.3 Accessoires worden niet retour genomen
8.4 Terugbrengen of -sturen of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gedragen of gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking en (info)kaartjes. IAZ RAMO heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt alleen als het artikel naar onze mening niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
8.5 Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je IAZ RAMO hiervan binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. In dit formulier geef je aan dat je een artikel wil ruilen en noteer je je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel en geef je aan welk artikel je als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij je het nieuwe artikel toe ( CHECK PROCEDURE).
8.6 Mocht je het artikel willen terugzenden en je geld terug willen dan dien je IAZ RAMO binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. In dit formulier geef je aan dat je een artikel wilt terugzenden en noteer je je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer. Je dient bij het te retourneren artikelen het retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen met de retourzending. De terugbetaling, verminderd met de verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen plaatsvinden.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van IAZ RAMO voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van IAZ RAMO.

Artikel 10 | Overmacht

10.1 In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke IAZ RAMO niet aan te rekenen zijn.
10.2 In geval van overmacht waardoor IAZ RAMO niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 11 | Garantie

11.1 IAZ RAMO garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
11.2 Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
11.3 Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn heeft IAZ RAMO het recht alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
11.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van IAZ RAMO, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 12 | Geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IAZ RAMO partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 IAZ RAMO zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 13 | Copyright foto’s en afbeeldingen

13.1 Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op de website van IAZ RAMO is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van IAZ RAMO mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.
13.2 Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IAZ RAMO dan word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.